Browse Items (1 total)

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/8098b736526c9daf22452ce48bfc6bd1.pdf
El poble ofereix un primer lloc d’abastament
gratuït que pretén atreure els cotxes que facin
trajectes llargs i així donar a conèixer el municipi
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2