Browse Items (3 total)

29032021_Pàg.10_POUM_AJUNTAMENT.pdf
L’Ajuntament ha engegat el procés per actualitzar un planejament urbanístic que ja ha quedat obsolet «i que ens dona problemes»

_v_t1.0-9_116157060_3310524322333456_5335367700850430249_o.jpg

Tags: ,

https://s3.amazonaws.com/omeka-net/26073/archive/files/8bbf0a272cc840c1ad630efb968eb183.pdf
La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central decideix que el pla
és vàlid per a una actuació que afecta un àmbit urbanístic supramunicipal

Tags: , ,

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2